Gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Op alle overeenkomsten met en door DEGOMEAT, met maatschappelijke zetel gelegen te 9300 Aalst, Langestraat 170 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0461.340.116, zijn uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) van toepassing.

1.2. Elke bestelling van de klant impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en verplichting tot naleving van deze Voorwaarden, die absolute voorrang genieten op enig andersluidend eenzijdig document van de klant.

1.3. Degomeat stemt niet in met toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, ongeacht of daarnaar in correspondentie wordt verwezen of deze aan Degomeat worden toegestuurd.

1.4. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.

1.5. Deze Voorwaarden maken samen met de (desgevallend) bestelbon de integrale overeenkomst uit en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge afspraken.

2. Bestellingen

2.1. Elke bestelling is voor de klant bindend en onherroepelijk en geldt als erkenning van de Voorwaarden zelfs zo de bestelling niet schriftelijk gebeurt of wanneer ze door klant niet is ondertekend.

2.2. De bestellingen worden gefactureerd tegen de overeengekomen prijzen en voorwaarden. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van DEGOMEAT is steeds ten laste van de klant.

3. Leveringen

3.1. Een door DEGOMEAT aangegeven of bevestigde leveringstermijn is in principe steeds louter indicatief. Enkel indien DEGOMEAT zich, bij wijze van resultaatsverbintenis, zelf schriftelijk en in duidelijke bewoordingen verbindt om een leveringstermijn zeer stipt na te leven, geldt het tegendeel.

3.2.. DEGOMEAT is niet aansprakelijk voor de vertraging van levering ingevolge overmacht. Overmacht duidt op elke gebeurtenis onafhankelijk van de wil der partijen.

3.3. DEGOMEAT is evenmin aansprakelijk voor vertragingen te wijten aan haar eigen leveranciers bij de levering van essentiële onderdelen. De klant verzaakt, afgezien van een mogelijke ontbindingsvordering, aan elk ander verhaal en in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding die niet werd voorzien in onderhavige Voorwaarden.

4. Prijzen

4.1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen netto contant en exclusief BTW, invoerrechten, belastingen en/of andere rechten of heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd; exclusief de kosten van opslag, verpakking, laden/lossen, wisselkoersen, verzekering en transport naar het door de KLANT opgegeven adres; exclusief koerswijzigingen voor zover die impact hebbenop de oorspronkelijke prijsopgave; zonder bewaarloon; zonder korting en vermeld in Eurobedragen.

5. Betaling

5.1. Behoudens afwijkende betalingstermijn op de factuur, zijn alle betalingen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van DEGOMEAT of via bankoverschrijving en zijn verschuldigd zonder disconto of zonder enige afhouding. De dag van ontvangst op de rekening van DEGOMEAT geldt als de dag van betaling.

5.2. De termijn voor protest tegen een factuur verstrijkt 8 dagen na factuurdatum en protest dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren aan DEGOMEAT. Klachten en/of protesten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

5.3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een verschuldigd bedrag op de vervaldag zal een eerste aanmaning gestuurd worden. (zonder extra kosten) De klant heeft dan 14 dagen om de factuur te betalen. Na die 14 dagen kunnen er aanmaningskosten en verwijlinteresten aangerekend worden:

– Facturen tem 150 €, maximale aanmaningskosten : 20 €.

– Facturen tussen 150 € en 500 €, maximale aanmaningskost: 30 €, te vermeerderen met 10% van het verschuldigd bedrag.

– Facturen van meer dan 500 €, maximale aanmaningskost: 65 €, te vermeerderen met 5% van het verschuldigd bedrag (met een maximum van 2.000,00 €)

6. Eigendoms- en risico overdracht

6.1. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek verkrijgt de klant slechts de eigendom van het gekochte goed op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, hoofdsom, eventuele interesten en kosten. De klant is tot de overdracht van de eigendom niet gerechtigd het gekochte goed te verkopen, te verhuren, in pand te geven of er ten gelijk welke titel over te beschikken en/of er enige verandering aan te brengen die de waarde ervan zou kunnen verminderen.

6.2. De risico’s met betrekking tot de gekochte goederen gaan integraal over op de klant vanaf de levering.

7. Toepasselijk recht - jurisdictie

7.1. Het Belgische recht is van toepassing op alle verhoudingen tussen partijen.

7.2. In geval van gedwongen invordering of betwisting zijn de ondernemingsrechtbanken te Gent, afdeling Dendermonde of de Rechtbank van Eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de Vrederechter van het Tweede Kanton Aalst bevoegd.

Gebruiksvoorwaarden mbt de website

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de tekst, software, database, layout, documenten en foto’s zoals gebruikt op de website. Door onze website te gebruiken, bevestigt u de inhoud:

• niet te gebruiken strijdig met de wet of regelgeving, noch;

• Ze te kopiëren, aan te passen of te verspreiden, noch;

• Ze te adverteren of diensten of goederen te verkopen aan andere gebruikers van deze website , of er op enigerlei commercieel van te genieten.

Onze website dient enkel tot algemene informatieverstrekking. Niets op deze website heeft tot doel professioneel advies te verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het vertrouwen van de informatie of ander materiaal gepubliceerd op deze website. Degomeat behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website. Aan deze rechten kan enkel schriftelijk en voorafgaandelijk worden verzaakt. In geval van enig geschil zal het Belgisch recht van toepassing zijn en de rechtbanken van Aalst bevoegd.

Copyright

Tenzij anders vermeld, behoren de copyrights op alle pagina’s van deze website toe aan Degomeat. De inhoud kan worden geprint en opgeslaan voor persoonlijk gebruik, zolang de inhoud niet wordt gewijzigd en de bron van de informatie steeds wordt vermeld. Ander gebruik van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van Degomeat is verboden.